Государственная итоговая аттестация

http://imctob.ru/actions/itogovaya-attestatsiya-ege/29-action/itogovaya-attestatsiya-ege/711-novosti-ege.html
http://www.ege.edu.ru/